1.- PROJECTE DE CONVIVÈNCIA I REFERENT NORMATIU

external image leyes.jpg

La resolució de conflictes i la mediació els podem trobar recollits

dins de la normativa vigent per l’ensenyament secundari de la que

en fem una síntesi:
__**Al DOCUMENT PER A L’ORGANITZACIÓ I EL FUNCIONAMENT DELS CENTRES PÚBLICS i PRIVATS 2010-2011**__pàgina 17 parla del PROJECTE DE CONVIVÈNCIA:

“2.5. Convivència i èxit escolar. Projecte de convivència

Projecte de convivència
El projecte de convivència (PdC) és el document que reflecteix les accions que el centre educatiu desenvolupa per tal de capacitar tot l’alumnat i la resta de la comunitat educativa en les bases que han de permetre l’èxit personal i social i la gestió positiva de conflictes. Aquestes accions poden anar adreçades a la millora del clima a l’aula, al centre o a l’entorn, amb el benentès que la permeabilitat entre aquests tres àmbits d’intervenció afavoreix la transferència d’aprenentatges, valors, creences, actituds i hàbits relacionals. El Projecte de convivència és un document viu, d’acord amb els principis del projecte educatiu de centre i del seu saber fer quotidià....”
AL DOCUMENT MARC DEL PROJECTE DE CONVIVÈNCIA DEL GENER DE 2011 podem trobar que recull la mediació dins dels valors i actituds ha treballar i la resolució de conflictes com un dels tres nivells principals per treballar la convivència.
Així al PUNT 6.1 NIVELLS D’ACTUACIÓ podem veure:
“El plantejament global i integral que proposem comporta abordar el projecte del convivència des dels nivells següents:

A- Valors i actituds
Contribuir que tot l'alumnat sigui competent en la relació amb si mateix, amb els altres i amb el món per tal d’aconseguir l’èxit acadèmic, personal, social i laboral. Valors que proposa. Acollida, coeducació, competència social, comunicació, educació emocional, educació antiracista, educació per a la pau, inclusió i mediació.

B- Resolució de conflictes
Quan es produeixen situacions que atempten la convivència calen mecanismes d'actuació. D’acord amb un model integrat de resolució dels conflictes, entenem que per abordar les diferents situacions en què es poden trobar els centres calen orientacions i protocols per recuperar la relació entre les parts, reparar-ne els danys i aportar resolucions positives a aquestes situacions.

C- Marc organitzatiu
No és possible la convivència si no tenim una organització que gestioni, articuli i doni sentit a les actuacions i als processos. L’organització afavoreix o dificulta el clima de convivència.”

Ara passarem a especificar la normativa concreta per cada un d’aquests punts : la mediació i la resolució de conflictes.


NORMATIVA MEDIACIÓ:

external image atras_golpes.jpg· . __Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’educació. BOE núm. 106 de 4.5.2006__

En el Preàmbul proposa l’exercici de la llibertat, dins dels principis democràtics de convivència i la prevenció de conflictes i la seva resolució pacífica. Al Capítol I, article 1 sobre principis i finalitats de l’educació, fa novament èmfasi en l’educació per a la prevenció de conflictes i la seva resolució pacífica. Aquestes prescripcions es fan extensives tant a l’educació infantil, com a la primària, secundària obligatòria, batxillerat i formació professional (Títol I, capítols I, II, III, IV i V).

· __**Llei 12/2009, del 10 de juliol, d'educació. DOGC 5422, de 16 de juliol de 2009**__

Article 30. Apartat 5. Els centres han d'establir mesures de promoció de la convivència, i en particular mecanismes de mediació per a la resolució pacífica dels conflictes i fórmules per mitjà de les quals les famílies es comprometin a cooperar de manera efectiva en l'orientació, l'estímul i, quan calgui, l'esmena de l'actitud i la conducta dels alumnes en el centre educatiu.
Article 32
1. La mediació és un procediment per a la prevenció i la resolució dels conflictes que es puguin produir en el marc educatiu, per mitjà del qual es dóna suport a les parts en conflicte perquè puguin arribar per si mateixes a un acord satisfactori.
2. El Departament ha d'establir les normes reguladores del procediment de mediació, que han de definir les característiques del procediment i els supòsits bàsics en què és procedent d'aplicar-lo.

· __**Decret 102/2010, de 3 d’agost, d’autonomia dels centres educatius**__

Article 19 Apartat e. L’aplicació de mesures per a la promoció de la convivència i dels mecanismes de mediació, així com la definició de les irregularitats en què pot incórrer l’alumnat quan no siguin greument perjudicials per a la convivència i l’establiment de les mesures correctores d’aquestes irregularitats i les circumstàncies que poden disminuir o intensificar la gravetat de la conducta de l’alumnat.
Article 23.Apartat 2. Les normes d’organització i funcionament han d’incorporar les mesures de promoció de la convivència establertes en el centre, així com els mecanismes i fórmules per a la prevenció i resolució dels conflictes. Entre aquests mecanismes s’ha de considerar el de la mediació, sense perjudici de les altres iniciatives de foment de la convivència i de la resolució pacífica dels conflictes que adoptin el Departament d’Ensenyament i les persones titulars dels centres.

· __Decret 279/2006, de 4 de juliol, de drets i deures de l’alumnat i regulació de la convivència en els centres educatius no universitaris de Catalunya. DOGC núm. 4670 de 6.7.2006__


Promou la mediació com a procés educatiu de gestió de conflictes i assenyala que la direcció dels centres educatius públics ha d’afavorir la convivència en el centre i garantir la mediació en la resolució dels conflictes (Títol I, Article 4). De la mateixa manera prescriu que els centres que decideixin utilitzar la mediació en el procés de gestió de la convivència han de concretar als seus reglaments de règim interior el procediment de mediació previst en aquest Decret (Títol I, Article 5). També atribueix a la comissió de convivència del centre la funció de col·laborar en la planificació de mesures preventives i en la mediació escolar.

· Decret 143/2007, de 26 de juny de pel qual s’estableix l’ordenació dels ensenyaments de l’educació secundaria obligatòria,

Defineixen la competència d’autonomia i iniciativa personal com l'adquisició de la consciència i aplicació d’un conjunt de valors i actituds personals interelacionats, com la responsabilitat, la perseverança, el coneixement de si mateix i l’autoestima, la creativitat, l’autocrítica, el control emocional, la capacitat d’elegir, d’imaginar projectes i portar endavant les accions, d’aprendre de les errades i d’assumir riscos.

NORMATIVA RESOLUCIÓ DE CONFLICTES:

imagesCAQL99DW.jpgA banda de la normativa referida als drets i deures dels infants dins l’educació i de protecció jurídica dels menors troben més concretament per l’àmbit de l’ensenyament a secundària les següents referències:· Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’educació. BOE núm. 106 de 4.5. 2006

Títol preliminar, capítol 2, art. 4, assenyala que l’ensenyament bàsic és obligatori i gratuït per a totes les persones. Comprèn deu anys d’escolaritat i es desenvolupa, de forma regular, entre el sis i els setze anys d’edat. Títol I, capítol 3, art. 27, inclou els programes de diversificació curricular, des del tercer curs d’educació primària fins el quart d’educació secundària, per a l’alumnat que ho requereixi amb l’avaluació corresponent.
Títol II, capítol. 2, art. 80.1, indica que les Administracions públiques desenvoluparan accions de caràcter compensatori.

· Llei 12/2009, del 10 de juliol, d'educació. DOGC núm. 5422 de 16.07.2009

Títol I, article 5. Ensenyaments obligatoris. Títol V, capítol 2, art. 57.5. "Els centres que imparteixen l'educació bàsica han d'adoptar les mesures pertinents per a atendre la diversitat de l'alumnat i per a continuar la comesa de detecció i prevenció de les dificultats en l'aprenentatge iniciada a l'educació infantil".

· Decret 102/2010, de 3 d’agost, d’autonomia dels centres educatius.

L’article 24 diu que les normes d’organització i funcionament dels centres han de preveure mesures correctores referides a les faltes injustificades d’assistència a classe i de puntualitat.

· Decret 279/2006 de 4 de juliol, de drets i deures de l’alumnat i regulació de la convivència en els centres educatius no universitaris de Catalunya. DOGC núm. 4670 de 6.7.2006

Art. 21. Indica el deure d’assistir a classe i respectar els horaris establerts.
Art. 29.1 Indica el dret a l’educació i a l’escolaritat.

· DOCUMENT PER A L’ORGANITZACIÓ I EL FUNCIONAMENT DELS CENTRES PÚBLICS i PRIVATS 2010-2011

Especifica que el centre dissenyarà i implementarà estratègies i actuacions per a la prevenció, la diagnosi i l’actuació precoç contra l’absentisme escolar.

· __Pacte Nacional per l’Educació, 2006__

Àmbit IV. Indica la coresponsabilitat dels ajuntaments en la responsabilitat de fer complir l’escolaritat obligatòria.

· __Orientacions per a l’elaboració de la carta de compromís educatiu__.

Assenyala que les accions per garantir l’assistència de l’alumnat als centres han de ser fruit d’un treball conjunt i un compromís entre les famílies i els centres.