ROL DEL MEDIADOR rol_mediador.jpg

Les persones que fan de mediador/a han de tenir en compte que la seva tasca és complexa i requereix un gran sentit de l'empatia, la neutralitat ,la imparcialitat i unes bones habilitats socials.

El rol de mediador, consisteix en guiar i dirigir la reunió de dues parts que han viscut en el passat o en el present un conflicte que no s'ha pogut solucionar fins al moment. Per aquest motiu, i amb la finalitat de trobar una solució el màxim de satisfactòria per les dues parts, es demana que es realitzi una mediació, a on amb l'ajuda d'una tercera persona ,que ha d'actuar de manera objectiva i sense jutjar a les parts, s'intentarà trobar la millor solució.

Les persones mediadores controlen el procés de resolució del conflicte, però no el resolen. Deixen a les persones implicades que arribin a la seva solució.

Ajuden a identificar interessos, plantejaments, problemes, etc... També ajuden a que les parts es comprenguin i tinguin les mateixes oportunitats d'exposar les seves opinions.

El mediador ha d'intentar crear un espai de confiança per a que el diàleg resulti més còmode encara que al principi sembli impossible.

La comunicació és el gran aliat de qualsevol mediador i procés de resolució d'un conflicte, per aquest motiu tenir unes bones habilitats socials i tècniques que afavoreixin el diàleg és impresindible.

comuniquemnos_3.jpg

imagesCAEKVRJR.jpg TRETS QUE DEFINEIXEN UN BON MEDIADOR:

  • Els mediadors no donen consells, no posen sancions, ni es posicionen: ningú té la culpa ni la raó.

  • Un mediador o mediadora ha de ser voluntari, ha de conèixer la mediació, ha de ser confident i neutral.

  • Els mediadors i mediadores d'un institut de secundària, ajuden a la prevenció de conflictes i a la bona convivència del centre educatiu.

  • Encara que sembli que hi ha persones que semblen més àpropiades pel seu caràcter per actuar com a mediadores, cal recordar que la mediació és una tècnica que es pot aprendre. No obstant és important rebre una bona formació.

  • El mediador ha de saber escoltar i fer-ho amb atenció.

  • El mediador ha de saber gestionar i tractar de manera respectuosa, objectiva i assertiva les qüestions generades per les emocions viscudes i expressades pels participants de la mediació.

  • Sempre és positiu que el mediador ajudi a buscar solucions creatives i que aportin punts de vista diferents als dels implicats.

  • El mediador ha de ser pacient amb els processos de pensament de les parts i facilitar la comprensió i /o aclariment que necessitin.

  • Facilitar el camí per a que les dues parts arribin a un acord al final del procés de mediació.

mediacio_4.jpgACTUACIÓ DEL MEDIADOR DURANT EL PROCÉS DE MEDIACIÓ

FASE 1: MEDIAQUÈ?

El mediador o mediadora es presenta, parla amb les parts per separat i comprova que estan disposades a col·laborar voluntàriament. si volen resoldre el conflicte és mediable i s'acorda una reunió conjunta.

FASE 2: PRESENTACIÓ/REGLES DE LA MEDIACIÓ

El mediador dona la benvinguda a les persones i es presenta. Explica les normes bàsiques per tal de que la mediació funcioni: comenta com serà el procés (voluntari, confidencial), llegeix les regles i descriu breument quin serà el seu paper i d'altres companys mediadors, és a dir que ells (els mediadors) no decidiran cap acord, ni decidiran quina és la solució, sinó que ajudaran i supervisaran el procés.

FASE 3: PARLEM DEL CONFLICTE

El mediador demana a cada persona que expliqui la seva versió, com s'ha sentit, quines són les seves presocupacions. En aquesta fase, si és necessari, el mediador es reuneix primer amb una part i després amb l'altre de manera que es faciliti donar una versió el més sincera i tranquila possible.

El mediador/s s'ha de mostrar interessat i neutral, i aplicar les tècniques d'escolta activa i comunicació pertinents(fent aclariments, parafrasejant, reformulant, resumint).

Si s'ha fet un primer contacte per separat, és important que el mediador a continuació, ajudi a les parts a exposar la seva versió davant de l'altre part, de manera que ambdós coneguin i escolti les diferents visions i els sentiments de l'altre.

FASE 4: ACLARIR EL PROBLEMA

El mediador ha de fer preguntes per concretar aspectes poc clars i dubtes. Ara ha de descobrir quines són les posicions, els interessos, i sentiments de cada persona implicada en el conflicte.

FASE 5: TRANSFORMAR EL CONFLICTE

El mediador arribats a aquest punt, pregunta a les parts sobre si tenen idees o propostes sobre com solucionar el conflicte, i fins a on estarien disposades a fer o renunciar de les seves necessitats. Es pot fer una pluja d'idees de possibles solucions i el mediador ajuda a valorar cada proposta amb les conseqüències positives i negatives de cadascuna per ambdues parts. Una vegada fet aquest exercici, són les parts qui decideixen la solució final.

FASE 6: ARRIBAR A ACORDS

El mediador, en aquesta fase final, s'encarrega de que les parts defineixin clarament l'acord definitiu. Aquest s'escriu, es llegeix i es signa per les parts. Finalment, el mediador ha de felicitar i reforçar les conductes d'apropament cap a la resolució del conflicte, i posar una data per revisar l'acord i comprovar si realment s'ha transformat el conflicte.


imagesCAC888QZ.jpg